PRIVACYVERKLARING DE STEENSCHUIT

De Steenschuit vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten in functie van eigen communicatie en fondsenwerving.

Hieronder lees je hoe De Steenschuit vzw, met maatschappelijke zetel te 2850 Boom, Noeveren 26, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht.

De Steenschuit vzw verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de klant te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

De Steenschuit vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van sollicitaties of fondsenwervende activiteiten).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

De Steenschuit vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen cursisten en externen.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Externen:

  • Indien u hier de toestemming voor geeft (nieuwsbrief)
  • Indien de verwerking nodig is om een gevraagde dienst te leveren (bv uw adres om een publicatie/uitnodiging/… op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun te ontvangen).

Cursisten:

  • Indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf hierboven).

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.  We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat kan ik zelf doen ivm mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen via info@steenschuit.be

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden.  Neem daarvoor contact op met info@steenschuit.be

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van De Steenschuit vzw opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Nog vragen of bedenkingen?  Mail naar info@steenschuit.be